آزمون  خدمات مخلوط کردن محلول ها با توانایی حرکت اوربیتالی و ثقلی با شیکر ارلن اوربیتالی