آزمون  خدمات کشت و خالص سازی باکتری

ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولوکولی
دارو، بهداشت، آرایشی، پزشکی و تجهیزات آن
میکروب شناسی و ایمونولوژی