آزمون  خدمات شمارش کلنی نمونه ها با دستگاه کلنی شمار