آزمون  خدمات شمارش کلنی نمونه ها با دستگاه کلنی شمار

ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولوکولی
میکروب شناسی و ایمونولوژی