کروماتوگرافی مایع آبدوستی یکی از روش‌های کارآمد برای جداسازی ترکیبات قطبی کوچک روی فاز ساکن قطبی است.

کروماتوگرافی مایع آبدوستی یکی از روش‌های کارآمد برای جداسازی ترکیبات قطبی کوچک روی فاز ساکن قطبی است.
هدف این مقاله، مرور انواع فازهای ساکن به کار رفته در جداسازی و کاربرد آنها در جداسازی ترکیبات قطبی در مخلوط‌هایی با ترکیبات پیچیده است.
ویژگی‌های فاز ساکن آبدوست (از آنجا که عواملی به جز عامل آبدوستی می‌توانند دخالت داشته باشند) روی انتخاب ترکیب فاز متحرک، قدرت یونی آن یا میزان pH بافر اثر گذاشته و در مواردی آن را محدود می‌کند. گسترش دانش عملکرد بازداری ترکیبات در کروماتوگرافی مایع آبدوستی، امکان افزایش گستره کاربردهای کروماتوگرافی مایع را فراهم می‌آورد.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code