شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کارگاه آموزشی زیر را برگزار می‌کند

شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کارگاه آموزشی زیر را برگزار می کند:

 

برگزاری کارگاه آموزشی "روش‌های آماری کاربردی در علوم زیستی، کشاورزی و منابع طبیعی(با تأکید بر کاربرد نرم‌افزارهای Minitab و SAS)" در تاریخ 10، 11 و 12 بهمن ماه سال 1400 با سر فصل‌های زیر به صورت آنلاین در شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار می گردد :

 

 1. آمار توصیفی و مدیریت داده‌های آزمایشی در  Excel
  2. بررسی مفروضات روش‌های آمار پارامتری و آزمون آنها در نرم‌افزار Minitab
  3. روش‌های تبدیل داده در نرم‌افزار Minitab
  4. طرح‌های آزمایشی پایه و تجزیه واریانس و انواع مقایسه میانگین‌‌های تیمارهای آزمایشی  در نرم‌افزار SAS
  5. تجزیه کوواریانس  در نرم‌افزار SAS
  6. آزمایش‌های فاکتوریل و مشتقات آن (انواع کرت خرد شده در مکان و زمان)  و تجزیه در نرم‌افزار SAS
  7. آشنایی با تجزیه رگرسیون خطی و همبستگی متغیرها در نرم‌افزار SAS

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code