مدیریت و نحوه مشکل یابی در اتوکلاو
درب اتو کلاو با آن که کاملا بسته شده ، اما قفل نمی شود.a) جسمی مانع بستن در است.
b) کابل ها خیلی شل هستند.
c) قفل، خارج از تنظیم است.
a) جسم را درآورید.
b) کابل ها را تنظیم کنید.
c) قفل را تنظیم کنید.
موتور ثبت کننده حرارت فعال نیست.a) فیوز کنترل جریان برق پریده است.
b) موتور ثبت کننده معیوب است.
a) فیوز را بزنید.
b) موتور را تعویض کنید
جداره بیرونی (Jacket) گرم نمی شود.a) منبع تامین کننده بخار و دریچه های قطع کننده (Shut off valves) باز نیستند.
b) صافی مسدود شده است.
c) دریچه رگولاتور کار نمی کند.
a) دریچه هارا باز نموده تمیز یا تعمیر کنید.
b) صافی را تمیز کنید.
c) رگولاتور را تنظیم یا تمیز کنید.
نشانگر سترون سازی پایان چرخه سترون سازی کامل را نشان نمی دهد.a) اتاقک سترون سازی نادرست یا بیش از حد بارگذاری شده است.
b) دریچه بخار معیوب است.
c) زمان سترون سازی کافی نیست.
d) اتوکلاو به دما و فشار انتخابی سترون سازی نمی رسد.
e) نفوذ بخار کافی نیست.
f) فرآیند قبل از آغاز چرخه مناسب نبوده است، هوا به مقدار زیاد داخل اتاقک باقی مانده است.
g) نشانگر بیولوژی برای چرخه اجرا شده مناسب نیست.
a) نحوه تقسیم و مقدار بارگذاری را مطابق با توصیه های سازنده تنظیم کنید.
b) دریچه بخار را بررسی کنید.آن را تعمیر یا عوض کنید.
c) زمان سترون سازی را مطابق با نوع چرخه تنظیم کنید.
(d₁دمای انتخابی و تناسب فشار بخار را با چرخه انتخابی بررسی کنید.
(d₂احتمال نشت بخار از درب (واشر) یا مسیر ابزار های کنترلی را بررسی کنید.
e) اقلام درون دستگاه را کم کنید تا بخار بهتر جریان داشته باشد.
f) از یک کاردان فنی سرویس کمک بگیرید تا سامانه تخلیه را بررسی کند.
g) مشخصات نشانگر بیولوژی را بررسی کنید.چرخه سترون سازی را تکرار کنید.
چرخه سترون سازی بدون دلیل متوقف شده است.a) فشاربخار، آب و هوا، هیچکدام کافی نیستند.در نتیجه، ابزار تنظیم و کنترل عبور دریچه های سولنوئیدی فعال نمی شوند.a) فشارهای تامین کننده بخار، آب و هوا را بررسی کنید .سامانه های تنظیم را کنترل نمایید.
وسایل سترون شده مرطوب باقی می مانند.a) دریچه بخار معیوب است.
b) آب گذر اتاقک سترون سازی مسدود شده است.
c) بارگذاری در اتوکلاو بیش از حد است.
d) اتوکلاو تراز نیست.
a) دریچه بخار را تمیز یا آن را تعویض نمایید.
b) سامانه آب گذر را کنترل یا تمیز کنید.
c) اقلام درون دستگاه را کم کنید.چرخه سترون سازی را تکرار نمایید.
d) اتوکلاو را تراز کنید.
نشانگر بیولوژی مثبت است.a) نشانگر بیولوژی برای عملکرد چرخه مناسب نیست.a) از نشانگر بیولوژی با سری ساخت یا سازنده دیگر استفاده کنید، پارامتر ها را با دقت ثبت کنید.
فشار بخار خیلی پایین است.a) واشر درب خراب است.a) واشر را بررسی و آن را تعویض کنید.
فشار بخار زیاد است.a) بخار داخلی در اجزای دیگر اتوکلاو نشت می کند.
b) اتوکلاو بیش از حد بارگذاری شده است.
c) اتوکلاو کالیبر نیست.
a) دریچه های الکتریکی و غیره را بررسی کنید.
b) اقلام درون دستگاه را کم کنید.
c) اتوکلاو را کالیبر کنید.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code