به منظور بهینه سازی ساختار آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور و تدوین و تنظیم استانداردهای لازم برای آن، کمیته تخصصی استاندارد آزمایشگاه های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تشکیل گردید.

filereader.php?p1=main_420a5557bdb7091b7

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha