آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع

زمینه های تخصصی :

-

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع

تجهیزات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو