آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۵
زمینه های تخصصی : -
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع
نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع
تجهیزات آزمایشگاه
  • الکتروفورز 
  • اندازه گیر سطح برگ
  • میکروسکوپ نوری(OM)
  • میکروسکوپ نوری(OM)
  • میکروسکوپ استریو
  • میکروسکوپ استریو