آزمایشگاه کنترل بیولوژیک گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه کنترل بیولوژیک
سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع

زمینه های تخصصی :

آزمایشهای مربوط به بیوکنترل آفات و عوامل بیماریزای جنگل و مرتع

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه تحقیقات حفاظت و حمایت جنگلها و مراتع، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه جذب کننده تحت خلاء

 • دستگاه جذب کننده تحت خلاء

 • دستگاه کلنی شمار

 • سانتریفیوژ

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج نوری

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ استریو

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی