آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی
سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

زمینه های تخصصی :

- آزمون های مربوط به بذر - آزمایشات اکوفیزیولوژیکی - آزمایشات مورفولوژیکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، آزاد راه تهران-کرج، خروجی پیکان شهر، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی،بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

نشانی دفتر :

تهران، آزاد راه تهران-کرج، خروجی پیکان شهر، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی،بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه اسانس گیر

 • شوف بالن

 • طیف سنج نوری