آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی
سال تاسیس : ۱۳۹۴
زمینه های تخصصی : - آزمون های مربوط به بذر - آزمایشات اکوفیزیولوژیکی - آزمایشات مورفولوژیکی
نشانی آزمایشگاه : کرج، حسین آباد راه آهن، بلوار شهید کچویی، روبروی زندان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقاتی البرز، بخش تحقیقات گیاهان دارویی
نشانی دفتر : کرج، حسین آباد راه آهن، بلوار شهید کچویی، روبروی زندان شهید کچویی، ایستگاه تحقیقاتی البرز، بخش تحقیقات گیاهان دارویی
تجهیزات آزمایشگاه
  • آون
  • اسانس گیر
  • ترازوی حساس
  • ترازوی دیجیتال
  • شوف بالن
  • طیف سنج نوری