آزمایشگاه تجزیه دستگاهی بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

زمینه های تخصصی :

آنالیز کمی و کیفی مواد موثره گیاهان دارویی. آنالیز کمی و کیفی ترکیبات فرار (اسانس ها) گیاهان دارویی آنالیز کمی و کیفی ترکیبات روغنی و اسیدهای چرب آنالیزکمی و کیفی ترکیبات غیر فرار، مثل فلاونوئیدها، آلکلالوئیدها و ... دارای تجهیزات پیشرفته در حوزه کروماتوگرافی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )