آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
سال تاسیس : ۱۳۷۰
زمینه های تخصصی : آنالیز کمی و کیفی مواد موثره گیاهان دارویی آنالیز کمی و کیفی ترکیبات فرار (اسانس ها) گیاهان دارویی آنالیز کمی و کیفی ترکیبات روغنی و اسیدهای چرب آنالیزکمی و کیفی ترکیبات غیر فرار، مثل فلاونوئیدها، آلکلالوئیدها و ... دارای تجهیزات پیشرفته در حوزه کروماتوگرافی
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185
نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185
تجهیزات آزمایشگاه
  • کروماتوگراف گازی(GC)
  • کروماتوگراف گازی(GC)
  • کروماتوگراف گازی(GC)
  • کروماتوگراف گازی دو بعدی
  • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
  • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )