آزمایشگاه اکولوژی و آناتومی گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۶۱
زمینه های تخصصی : - آناتومی گیاهان دولپه ای (مناطق خشک و معتدله و شور) - تک لپه ای(مناطق خشک و شور) -گیاهان ماندابی
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهشناسی، ص پ 116-13185
نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهشناسی، ص پ 116-13185
تجهیزات آزمایشگاه
  • برش مقاطع نازک
  • ترازوی دیجیتال
  • حمام آب
  • میکروسکوپ فلورسانس 
  • میکروسکوپ نوری(OM)
  • میکروسکوپ نوری(OM)
  • میکروسکوپ استریو