آزمایشگاه اکولوژی و آناتومی گیاهی بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه اکولوژی و آناتومی گیاهی
سال تاسیس : ۱۳۶۱

سازمان مرتبط :

 • universiti technologi Brunei

  • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

   • بخش تحقیقات گیاه‌شناسی

زمینه های تخصصی :

- آناتومی گیاهان دولپه ای (مناطق خشک و معتدله و شور) - تک لپه ای(مناطق خشک و شور) -گیاهان ماندابی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهشناسی، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش گیاهشناسی، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

 • برش مقاطع نازک

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو