آزمایشگاه خاکشناسی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه خاکشناسی
سال تاسیس : ۱۳۷۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات بیابان

زمینه های تخصصی :

اندازه‌گیری فسفر، پتاسیم، کلسیم و سدیم قابل جذب در خاک و آب اندازه‌گیری آنیون و کاتیون‌های تبادلی خاک اندازه‌گیری درصد اشباع بازی و نسبت سدیم و پتاسیم قابل جذب در نمونه‌های خاک اندازه‌گیری اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک و آب اندازه‌گیری انواع نیتروژن موجود در نمونه خاک از جمله نیتروژن کل، نیترات و آمونیوم در خاک و آب تعیین بافت خاک و اندازه‌گیری وزن مخصوص ظاهری و درصد رطوبت اشباع اندازه‌گیری درصد مواد الی موجود در خاک اندازه‌گیری مقادیر گچ، آهک و تعیین میزان کربنات‌ها و بیکربنات‌های موجود در نمونه‌های خاک اندازه‌گیری میزان کلروفیل موجود در برگ اندازه‌گیری مقادیر کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم و نیتروژن موجود در بافت‌های گیاهی اندازه‌گیری یون سولفات و کلر موجود در نمونه‌های خاک و آب تعیین حساسیت پذیری خاک‌ها به فرسایش آبی و بادی آزمایش انواع مالچ شیمیایی و بیولوزیکی مناسب به منظور جایگزینی مالچ نفتی در تثبیت ماسه‌های روان تعیین ارتفاع آیرودینامیکی زبری خاک یا پوشش گیاهی( (z0و آستانه سرعت اصطکاکی(U*t ) آزمایش توزیع اندازه ذرات فرسایش یافته از بسترهای مورد آزمون در سری‌های مختلف خاک شبیه‌سازی انواع بادشکن‌های غیر زنده با تراکم کم تا زیاد و اندازه‌گیری سرعت باد در محوطه باد پناهی بادشکن‌ها بررسی لایه مرزی در زبری‌ها و ناهمواری‌های مختلف خاک‌ها با و بدون پوشش گیاهی بررسی ویژگی‌های ژئوهیدروپدولوژی و پوشش گیاهی حاشیه کویرهای مرطوب ایران برای احیا بیولوژیک آنها (شناخت پتانسیل رویشگاه).

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه احقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات بیلبان، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه احقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات بیلبان، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • الک

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیری پتانسیل آبی برگ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان کلروفیل

  (CCM)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • نورسنج شعله‌ای 

 • نورسنج شعله‌ای