آزمایشگاه اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی جنگل بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی جنگل
سال تاسیس : ۱۳۷۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    • بخش تحقیقات جنگل

زمینه های تخصصی :

عصاره¬گیری گیاه سنجش آنزیم¬های کمی و کیفی گیاه سنجش آنزیم‏های خاک سنجش بیوماس میکروبی اندازه¬گیری بافت و pH خاک سنجش عناصر کم¬مصرف، پرمصرف و آلاینده-های گیاه و خاک جداسازی و شناسایی قارچ‏های آربسکولار تکثیر و تولید قارچ‏های آربسکولار تولید نهال¬های میکوریزی از گونه¬های گیاهی تعیین درصد فراوانی اسپور در خاک رنگ¬امیزی ریشه و تعیین درصد کلونیزاسیون شناسایی قارچ¬های آربسکولار میکوریزی تعیین آستانه تنش¬های خشکی و شوری در گیاهان میکوریزی کشت و تکثیر میکروبی و باکتریهای افزایش دهنده رشد و رنگ¬آمیزی آن جداسازی گروه‏های میکروبی (فیزیولوژی) از خاک تعیین خواص ضد میکروبی و مواد فعال گیاهان

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ص پ 116-13185

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ص پ 116-13185

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • حمام آب

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو