آزمایشگاه اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی جنگل
سال تاسیس : ۱۳۷۲
زمینه های تخصصی : عصاره¬گیری گیاه سنجش آنزیم¬های کمی و کیفی گیاه سنجش آنزیم‏های خاک سنجش بیوماس میکروبی اندازه¬گیری بافت و pH خاک سنجش عناصر کم¬مصرف، پرمصرف و آلاینده-های گیاه و خاک جداسازی و شناسایی قارچ‏های آربسکولار تکثیر و تولید قارچ‏های آربسکولار تولید نهال¬های میکوریزی از گونه¬های گیاهی تعیین درصد فراوانی اسپور در خاک رنگ¬امیزی ریشه و تعیین درصد کلونیزاسیون شناسایی قارچ¬های آربسکولار میکوریزی تعیین آستانه تنش¬های خشکی و شوری در گیاهان میکوریزی کشت و تکثیر میکروبی و باکتریهای افزایش دهنده رشد و رنگ¬آمیزی آن جداسازی گروه‏های میکروبی (فیزیولوژی) از خاک تعیین خواص ضد میکروبی و مواد فعال گیاهان
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ص پ 116-13185
نشانی دفتر : تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ص پ 116-13185
تجهیزات آزمایشگاه
  • اتوکلاو
  • الکتروفورز 
  • حمام آب
  • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
  • میکروسکوپ نوری(OM)
  • میکروسکوپ استریو