لیست کامل این دستگاه

دستگاه اندازه گیری پتانسیل آبی برگ | Leaf Water Potential Meter