لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمون ضربه | Impact Testing Machine

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

نام اختصاری :

-

  • غیر عضو
  • البرز
    کرج
    ,