لیست کامل این دستگاه

دستگاه اتاقک رشد کربن دی اکسید دار | Carbon dioxide Growth chamber Machine

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

نام اختصاری :

-

  • غیر عضو
  • تهران
    تهران
    ,