لیست کامل این تجهیز
اتاقک رشد کربن دی اکسید دار | Carbon dioxide Growth chamber
سازمان مربوطه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی
نام اختصاری : -