لیست کامل این دستگاه

دستگاه اتاقک رشد کربن دی اکسید دار | Carbon dioxide Growth chamber