لیست کامل این دستگاه

الکتروفورز دوبعدی | Two Dimensional Electrophoresis