لیست کامل این تجهیز
اتاق کشت بافت | Tissue culture room
سازمان مربوطه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی
نام اختصاری : -