لیست کامل این دستگاه

دستگاه اتاق کشت بافت | Tissue culture room Machine

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

نام اختصاری :

-

  • غیر عضو
  • تهران
    تهران
    ,