لیست کامل این دستگاه

دستگاه آون خلاء | Vacuum Oven Machine

سازمان مربوطه :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

نام اختصاری :

-

  • غیر عضو
  • تهران
    تهران
    ,