لیست کامل این دستگاه

دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی | Two-dimensional Gas chromatograph