لیست کامل این تجهیز
آزمون درجه روانی خمیر کاغذ | Pulp Freeness Testing
سازمان مربوطه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن
نام اختصاری : -