لیست کامل این دستگاه

نورسنج شعله‌ای  | Flame Photometer